COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

1. Prof. Leonte Ştefan, coordonator;

2. Prof. Horătău Luminița, membru;

3. Prof. Alexiuc Mirela, membru;

4. Prof. Pohoata Rodica, membru;

5. Prof. Rusu Niculina, reprezentant sindicat;

6. Pășnicuțu Anca, reprezentant părinţi;

7. Cojocariu Raluca, reprezentant Consiliul Local Adâncata.

 

DEVIZA ȘCOLII:
„Oferim EDUCAȚIE azi, pentru a REUȘI

într-o lume plină de provocări, MÂINE

MISIUNEA ȘCOLII:

       Şcoala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata, judeţul Suceava, prin cele trei nivele ale sale – învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial – urmăreşte să realizeze o educaţie bazată pe comunicare, încredere, cooperare şi toleranţă, în centrul căreia să fie copilul.

      Printr-o relaţie strânsă cu familia, cu comunitatea locală, prin cele mai bune metode de educaţie, fiecare elev va fi sprijinit să-şi dezvolte personalitatea în spiritul tradiţiilor locale, al valorilor naţionale şi europene, în vederea integrării în societate.

ȚINTE STRATEGICE:

 T.1.  Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;  

 T.2. Inovarea procesului instructiv – educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii;

 T.3. Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de școală, a unui system flexibil de circulație a informației și unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaționali ;

 T.4. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi ;

 T.5. Dezvoltarea activităților educative extracurriculare orientate spre educația pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor și parteneriatelor educaționale ;

 T.6. Asiurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate;

LEGISLAȚIE

11037262_2018_RAEI

11037262_2017_RAEI 

11037262_2016_RAEI

Rapoarte_autoevaluare

P. D. I.

DOCUMENTE_UTILE_PROFESORI

Lista proceduri